1.Úvodní ustanovení: Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gabionyznojmo.cz. Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající při nákupu produktů v internetovém obchodě www.gabionyznojmo.cz.

Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí

Jindřich Diviš

se sídlem Únanov 344, PSČ 671 31

IČO: 75704633

DIČ: CZ7610214733 (plátce DPH)

Zapsaným v živnostenském rejstříku u MÚ Znojmo

Tel. kontakt 774 917 349

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, jež je spotřebitelem, tedy osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), zejména pak jeho částí první hlavou pátou a částí osmou a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS”). Vztahy vznikající mezi prodávajícím a osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.Uzavření kupní smlouvy:

a) Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativní a nezávazné, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (veškerá vyobrazení zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s realitou).

b) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení jednotlivých cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnost po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu sjednanou za individuálních obchodních podmínek.

c) Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

d) Prodávající si vyhrazuje právo pozměnit objednávku, v případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit. Na tomto základě zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou objednávku a vyžádá si vyjádření kupujícího. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a postupuje se stejně jako při potvrzení objednávky kupujícím.

e) Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky obsahující všechny povinné údaje kupujícího a jejím potvrzením (akceptací) ze strany prodávajícího, jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

f) Objednávka kupujícího bude prodávajícímu potvrzena bezprostředně e-mailem, ve kterém bude informován o přijetí objednávky ke zpracování. Závaznou se

objednávka stává po jejím potvrzení kupujícímu s uvedením termínu dodání a jiných nezbytných údajů.

g) Každou objednávku je kupující oprávněn odvolat do doby, než mu bude doručeno potvrzení prodávajícího o jejím závazném přijetí. Kupující tak může učinit i telefonicky či e-mailem (postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

h) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a těmto bez výhrad rozumí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

i) V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe e-mailem nebo faxem na základě zaslaného potvrzení objednávky kupujícímu, jakož i úhradu finanční zálohy.

j) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.

3.Dodání zboží:

a) Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít.

b) Objednané produkty dodá prodávající kupujícímu jako zásilku na dobírku nebo po uhrazení prostřednictvím provozovatele (přepravní služby) – dále jen dopravce.

c) Kupující je oprávněn zvolit způsob a poskytovatele dodání zboží dle nabídky prodávajícího. Výše nákladů na dodání zboží se odvíjí od volby kupujícího ohledně způsobu a poskytovatele dopravy. Nelze-li výši nákladů na dopravu zboží sdělit kupujícímu před odesláním objednávky, zavazuje se prodávající sdělit kupujícímu výši nákladů na dodání na dodání zboží ve lhůtě pět (5) dnů ode dne doručení takové objednávky kupujícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího ve lhůtě tří (3) dnů ode dne vyčíslení výše nákladů na dodání zboží zda trvá na zvoleném způsobu dodání zboží. V případě, že kupující s náklady na dodání zboží nesouhlasí nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude zboží připraveno ve výdejním skladu prodávajícího dle článku k osobnímu odběru a kupující je povinen si zde zboží vyzvednout do čtrnácti (14) dnů ode dne úhrady zboží.

d) Cena za dopravu se liší podle váhy a rozměru dodávaného produktu a je odvislá od cen stanovených dopravcem. Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží a je zpravidla do 5-ti pracovních dnů, pokud není u produktu uvedeno jinak. V případě, že některé produkty nebudou skladem, zavazuje se prodávající kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím další postup.

e) Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, dodá zboží kupujícímu (podnikateli) předáním zboží prvému dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

f) Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zboží podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou.

g) Neúplnou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez odkladu zaslat prodávajícímu.

h) V případě osobního odběru bude zboží kupujícímu připraveno vyzvednout ve výdejním skladu na adrese Jindřich Diviš – Gabiony Znojmo Únanov 425, 671 31

i) Kupující je povinen zboží převzít při jeho dodání na místě jim určeném, prodávající se zavazuje objednané zboží na určené místo dodat. Pokud kupující zboží z jakéhokoliv důvodu od přepravce nepřevezme, bude zboží považováno za dodané a uloženo na náklady kupujícího ve výdejním skladu na adrese Jindřich Diviš – Gabiony Znojmo Únanov 425, 671 31, náklady spojené s přepravou nepřevzatého zboží hradí kupující.

j) V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží. Pokud si kupující zboží z jakéhokoliv důvodu nepřevezme do 14 dnů od oznámení prodávajícího o připravení zboří k vyzvednutí nebo o uložení zboží ve výdejním skladu prodávajícího v případě nepřevzetí zboží od doručovatele, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

4. Platební podmínky

a) a)Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro kupujícího konečné, tj. včetně DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena balného se odvíjí od množství a typu objednaného zboží. Cena za přepravu dopravcem závisí na volbě způsobu dodání zboží kupujícím a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. S konečnou cenou přepravy bude kupující seznámen při volbě způsobu dodání zboží před odesláním objednaného zboží, písemně elektronickou poštou popřípadě telefonicky. Kupní cena a cena za balné i přepravu je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

b) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu zboží a případně cenu dopravy jedním ze způsobu nabízených prodávajícím na webovém rozhraní.

c) V případě bezhotovostní platby je kupující po přijetí potvrzovacího emailu obsahující variabilní symbol a číslo bankovního účtu povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího úhrady splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

d) Jakmile kupující uhradí prodávajícímu celkovou částku za zboží a případnou dopravu, zavazuje se prodávající zajistit dodání zboží dle požadavků kupujícího uvedených v objednávce.

e) Prodávající je povinen vystavit na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5. Odstoupení od smlouvy:

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Zboží vyrobené na zakázku nebo zboží upravené podle požadavků zákazníka nepodléhá režimu eshopu (je řešeno poptávkou).

a) Kupující je povinen doručit v zákonné čtrnácti denní lhůtě ode dne převzetí produktu prodávajícímu do místa jeho podnikání svůj písemný projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

b) Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

c) Zásilka s vráceným produktem musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího) a musí být doručena prodávajícímu. Produkty vrácené jako zásilka na dobírku je prodávající oprávněn odmítnout převzít.

d) V případě dodání poškozeného, nebo opotřebeného či jinak z nehodnoceného zboží například v neoriginálním balení nelze odstoupit od kupní smlouvy a zboží Vám bude navráceno zpěť na Vaše náklady.

e) Kupující uvede bankovní účet, na který žádá vrátit zaplacenou kupní cenu a to včetně uvedení bankovního ústavu. Odstoupením od smlouvy smlouva od samého počátku zaniká a strany jsou si povinny vydat to, co si na jejím základě navzájem plnily. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do třiceti dnů ode dne, kdy dojde k zániku kupní smlouvy a vrácení objednaného produktu.

f) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil, vyhrazujeme si tiskové chyby na našich stránkách. Veškerá vyobrazení zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s realitou.

Kupující bere na vědomí, že z důvodu uvedených v ustanovených v praragrafu 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné od smlouvy odstoupit, zejména v těchto případech:

– Dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

– Dodávky zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží případně jiné peněžité nároky prodávajícího vůči kupujícímu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

6. Práva a povinnosti prodávajícího:

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat produkt kupujícímu.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat produkt a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

e) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovené paragrafu1826 odst.1 písm. e) občanského zákoníku

f) Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporu mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (ČOI) nebo jiný subjekt pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu.

g) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami

h) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu paragrafu 1765 odst. 2 Občanského zákoníku

7. Práva a povinnosti kupujícího:

a) Kupující je povinen při vyplnění objednávky uvést správné, úplné a pravdivé údaje

b) Kupující je povinen dodaný produkt převzít a zaplatit sjednanou cenu zboží a případné dopravy

c) V případě, že produkt při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

d) Kupující využíváním služeb gabionyznojmo.cz vyslovuje souhlas se zasíláním newsletterů do své e-mailové schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel kdykoliv zrušit.

8. Záruka a reklamace:

Zákonná záruční doba na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu kupujícím. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Kupující při uplatnění záruky má:

· pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy

· pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného produktu nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

· pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy

· pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu produktu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace.

9. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

· neodborným použitím zboží

· mechanickým poškozením nebo opotřebením

· užíváním zboží v rozporu s pokyny prodávajícího

Místem pro uplatnění reklamací je adresa provozovny prodávajícího Únanov 344, 671 31 nebo email gabionyznojmo@post.cz

10. Postup reklamace:

Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči prodávajícímu domáhá.

Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat produkt zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části produktu / dodávky.

O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou či písemně.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace u prodávajícího uplatněna.

11.Ochrana osobních údajů

a) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního kontaktů, adresy dodání zboží).

b) 2. Osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány dobrovolně za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.

c) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjemní, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktních emailových adres prodávajícího.

d) Kupující je povinen své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů

12. Závěrečná ustanovení

a) V případě, že kupní smlouva byla uzavřena se zahraničním subjektem, řídí se vztah českým právem, Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplívající z obecně závazných právních předpisů.

b) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa: Jindřich Diviš, Únanov 344, 671 31, email: gabionyznojmo@post.cz, tel: +420 774 917 349